Υπηρεσίες Εναρμόνισης με τη Χημική Νομοθεσία Υπηρεσίες για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία Υπηρεσίες Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Υπηρεσίες Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης

O κανονισμός REACH, η επικείμενη εφαρμογή διατάξεων του κανονισμού 1278/2008/ΕΚ για την επανα-ταξινόμηση/επισήμανση επικίνδυνων χημικών ουσιών και μειγμάτων σύμφωνα με τα κριτήρια του GHS...
Περισσότερα...
Η 3S παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την Υγεία και Ασφάλεια (Υ&Α) κατά την εργασία, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες επιχειρήσεων της χημικής εφοδιαστικής αλυσίδας...
Περισσότερα...
Στη χώρα μας, η νομοθεσία για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων είναι βασισμένη στη διεθνή συμφωνία για τις οδικές μεταφορές ADR...
Περισσότερα...
Οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις που εκδίδονται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές, αποτελούν την βασική προϋπόθεση για την άσκηση νόμιμης δραστηριότητας...
Περισσότερα...