Υγεία & ασφάλεια στην εργασία

Η 3S παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την Υγεία και Ασφάλεια (Υ&Α) κατά την εργασία, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες επιχειρήσεων της χημικής εφοδιαστικής αλυσίδας (παραγωγή, εμπορία/διανομή και logistics).

Η μεγάλη εμπειρία και σφαιρική γνώση μας σε θέματα προσδιορισμού και επικοινωνίας κινδύνων εξασφαλίζουν τη συστηματική επεξεργασία δεδομένων με σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων που διέπονται από τα πρότυπα της χημικής βιομηχανίας.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Πλήρη συλλογή της ισχύουσας νομοθεσίας σχετική με τις δραστηριότητες της επιχείρησης
  • Επιθεώρηση του συστήματος διαχείρισης θεμάτων Υ&Α σε σχέση με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας
  • Σύνταξη του Επιχειρησιακού Κώδικα διαδικασιών και πρακτικής
  • Εκπαίδευση που σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο εργασιών του προσωπικού και με γνώμονα την αναλογικότητα των ευθυνών για τα διάφορα επίπεδα ιεραρχίας

Επιπλέον, μπορούμε να ενεργήσουμε ως ανεξάρτητοι επιθεωρητές για λογαριασμό μεγάλων επιχειρήσεων και πολυεθνικών που επιθυμούν να αξιολογήσουν τα συστήματα ποιότητας, ασφάλειας και τις περιβαλλοντικές πολιτικές/επιδόσεις των τοπικών συνεργατών τους με βάση τα συγκεκριμένα ή/και τυποποιημένα ερωτηματολόγια που έχουν υιοθετηθεί από την χημική βιομηχανία για να υποστηρίξουν τις αρχές του προγράμματος Υπεύθυνης Φροντίδας®.

Το εύρος των υπηρεσιών μας συμπληρώνεται από: