Διαχείριση Συμβάντων

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τους κανονισμούς ADR και RID, όσοι εμπλέκονται στη μεταφορά, φόρτωση και εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων, πρέπει να εκπαιδεύονται στους κινδύνους που ενέχουν τα επικίνδυνα εμπορεύματα.

Το εύρος και η θεματολογία αυτών των προγραμμάτων εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι ανάλογο με το επίπεδο της επικινδυνότητας, τη σοβαρότητα του τραυματισμού ή της έκθεσης που μπορεί να προκύψει από ένα συμβάν που σχετίζεται με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Γι’ αυτό η παρεχόμενη κατάρτιση θα πρέπει να αποσκοπεί στην ενδελεχή ενημέρωση του προσωπικού για τις διαδικασίες ασφαλούς χειρισμού και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Επίσης, η εκπαίδευση πρέπει να συμπληρώνεται περιοδικά με επανεκπαίδευση ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αλλαγές των κανονισμών.

Τέλος, όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος να διακυβευθεί η δημόσια ασφάλεια, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν ένα Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Κατάστασης προκειμένου να θέσουν άμεσα στη διάθεσή των πρώτων ανταποκριτών τις ενδεδειγμένες πληροφορίες που χρειάζονται για να αναλάβουν δράση.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Ένα από τα καθήκοντα του Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), είναι και η παρακολούθηση των πρακτικών και διαδικασιών που διαθέτει η επιχείριση προκειμένου να θέσει σε εφαρμογή το κατάλληλο Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Κατάστασης (ΣΑΕΚ) στην περίπτωση ατυχήματος ή συμβάντος που μπορεί να επηρεάσει την ασφάλεια κατά τη μεταφορά, συσκευασία, πλήρωση, φόρτωση ή εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να διασφαλίζεται η καταγραφή τους και εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για την αποφυγή επανάληψης. 

Κατά συνέπεια, όλες οι επιχειρήσεις που αποστέλλουν, αποθηκεύουν ή μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες διαδικασίες για να ελαχιστοποιήσουν τις επιπτώσεις από συμβάντα που μπορεί να βλάψουν σοβαρά την υγεία, την ιδιοκτησία ή το περιβάλλον, όπως:

  • Χημική διαρροή
  • Πυρκαγιά / έκρηξη
  • Περιστατικό οδικής κυκλοφορίας που αφορά επικίνδυνα εμπορεύματα
  • Προσωπική ή / και περιβαλλοντική επιμόλυνση
  • Περιστατικά ασφαλείας / απώλεια επικίνδυνων εμπορευμάτων

Ειδικότερα σε ότι αφορά τους Αποστολείς, θα πρέπει -μεταξύ άλλων- να παρέχουν στον Μεταφορέα και επαρκή πληροφόρηση αναφορικά με τους κινδύνους και τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν στην περίπτωση ατυχήματος ή επείγουσας κατάστασης. 

Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Στην 3S, διαθέτουμε την απαιτούμενη γνώση και τα ενδεδειγμένα εργαλεία για να βοηθήσουμε ουσιαστικά τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν άμεσα και αποτελεσματικά σε περίπτωση συμβάντος με επικίνδυνα εμπορεύματα.

Αρχικά, στο πλαίσιο της υπηρεσίας DGSA, θα σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε διαδικασίες που αποτελούν τη βάση για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Στη συνέχεια, προκειμένου να επιτευχθεί το ζητούμενο, μπορούμε:

Να εκπονήσουμε το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Κατάστασης που καλύπτει τόσο τα περιστατικά εντός της εγκατάστασης, όσο και κατά τη μεταφορά,

Να σχεδιάσουμε την πολιτική για την έρευνα ατυχημάτων και συμβάντων και να υλοποιήσουμε τις διαδικασίες αναφοράς συμβάντων,

Να υλοποιήσουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα για τους εργαζόμενους που εμπλέκονται στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, στην ασφάλεια αποθήκης, καθώς και στη διαχείριση περιστατικών.

ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.