Ταξινόμηση Επικίνδυνων Αποβλήτων

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η ορθή ταξινόμηση των Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΑ) είναι το θεμέλιο που διασφαλίζει ότι η συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και η επεξεργασία τους διεξάγεται σύμφωνα με απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία της Υγείας και του Περιβάλλοντος.

Το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο για την ταξινόμηση των ΕΑ βασίζεται:

  • Στον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (2014/955/ΕΟΚ) και
  • Στον Καν (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 που αντικατέστησε το παρ. ΙΙΙ της Οδηγίας Πλαίσιο (2008/98/ΕΚ)
  • Καν. (ΕΕ) 2017/997 που ορίζει την κατάλληλη προσέγγιση για την αξιολόγηση της επικίνδυνης ιδιότητας HP 14 "Οικοτοξικό" με τη χρήση των κωδικών δήλωσης επικινδυνότητας H400, H410, H411, H412 and H413.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Αυτό το σύστημα ταξινόμησης των αποβλήτων ισχύει σε ολόκληρη την ΕΕ και αποτελεί τη βάση για όλες τις εθνικές και διεθνείς υπηρεσίες διεθνείς υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με απόβλητα.

Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Η 3S προσφέρει τις ακόλουθες, υψηλής προστιθέμενης αξίας συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων:

  • ταξινόμηση των επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το παραπάνω σύστημα,
  • καταχώριση των ρευμάτων που παράγονται στις εγκαταστάσεις σας στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων
  • εκπαίδευση του προσωπικού στον ασφαλή χειρισμό των ρευμάτων, καθώς και των στελεχών στις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισής τους
  • καθοδήγηση κατά το σχεδιασμό και κατασκευή του χώρου προσωρινής αποθήκευσης σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας
  • συσκευασία/σήμανση/επισήμανση σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανονισμών μεταφοράς (ADR/IMDG)
  • σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων επικίνδυνων αποβλήτων
ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.