Συγγραφή/Μετάφραση

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ), περιλαμβάνουν εξ’ ορισμού τις σημαντικότερες πληροφορίες σε θέματα προφύλαξης της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος που καλούνται να συμβουλευθούν στις καθημερινές τους δραστηριότητες με τα επικίνδυνα προϊόντα οι εργαζόμενοι, οι πελάτες της επιχείρησης καθώς και οι εμπλεκόμενοι τρίτοι (μεταφορείς, logistics κ.λ.π).

Προκειμένου να καθίσταται αποτελεσματική η ασφαλής διαχείριση των επικίνδυνων χημικών προϊόντων σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο Κανονισμός REACH υπαγορεύει συγκεκριμένες απαιτήσεις τόσο για την εγκυρότητα όσο και για το εύρος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στα ΔΔΑ, καθότι η αξιοπιστία και η πληρότητά τους σχετίζονται άμεσα με τα κατάλληλα μέτρα διαχείρισης του(ων) κινδύνου(ων) που θα πρέπει να λαμβάνουν οι εμπλεκόμενοι. 

Στο πλαίσιο αυτό, όλα τα ΔΔΑ που παρέχονται μετά την 31η Δεκεμβρίου 2022 πρέπει να συντάσσονται και να διατίθενται στους εμπλεκόμενους υπό τον μορφότυπο που καθορίζεται βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 2020/878, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων περιπτώσεων:

 • Καμία αλλαγή στο ΔΔΑ
 • Μικρή αλλαγή στα ΔΔΑ η οποία μπορεί να εμπίπτει (ή όχι) στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 31(9) κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 (REACH)
 • Επικαιροποίηση των ΔΔΑ με σκοπό την εισαγωγή του μοναδικού κωδικού ταυτοποίησης τύπου (UFI) όπως προβλέπεται στο τμ. 5 του μέρους Α του παραρτήματος VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 (CLP)
 • Έκδοση νέων ΔΔΑ που συντάσσονται για πρώτη φορά μετά την 1η Ιανουαρίου 2021

Επίσης τα ΔΔΑ πρέπει να συντάσσονται από "αρμόδια πρόσωπα" που:

 • διαθέτουν κατάλληλη ακαδημαϊκή γνώση (χημικού ή συναφούς ειδικότητας),
 • λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση και
 • ενημερώνονται διαρκώς για τις αλλαγές στα σχετικά νομοθετήματα των αντίστοιχων τμημάτων του ΔΔΑ.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Oι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όταν αποφασίζουν να εκδόσουν οι ίδιες τα ΔΔΑ των προϊόντων τους, είναι:

 • η ύπαρξη των απαραίτητων ανθρώπινων πόρων που πέρα από αυτή καθ' αυτή τη γνώση του αντικειμένου, θα πρέπει να διαθέτουν και επαρκή εξειδίκευση σε διάφορους τομείς της νομοθεσίας και των επιστημών, για να καταδείξουν με πληρότητα και ακρίβεια τις δόκιμες διατυπώσεις που ισχύουν για το κάθε προϊόν
 • ο προσδιορισμός συγκεκριμένων κριτηρίων και διατάξεων που απορρέουν από την εφαρμογή του εκάστοτε σχετικού κανονισμού (ή/και των αναθεωρήσεων του)
 • το σημαντικό κόστος που απαιτείται για την αγορά και συντήρηση κατάλληλου λογισμικού καθώς και η εκτεταμένη εκπαίδευση χρηστών, προκειμένου να επιτευχθεί η συνεκτικότητα των πληροφοριών τόσο στο κάθε τμήμα όσο και συνολικά.

Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Η πολύχρονη και σημαντική εμπειρία μας στον κλάδο των χημικών, μας καθιστά τον αξιόπιστο συνεργάτη σας όταν πρόκειται να αναβαθμίσετε την αξιοπιστία των πληροφοριών που διαθέτετε για τους χημικούς κινδύνους.

Στην 3S διαθέτουμε:

 • την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία του "αρμόδιου προσώπου" για να αναλάβουμε υπεύθυνα τη σύνταξη ποιοτικών ΔΔΑ για τα προϊόντα σας
 • εξειδικευμένο λογισμικό με ενσωματωμένους κανόνες που επικαιροποιείται σε κάθε αλλαγή της νομοθεσίας, διασφαλίζοντας την πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών σε κάθε τμήμα του ΔΔΑ
 • βάσεις δεδομένων και περισσότερες από 8.000 επίσημες και ειδικές φράσεις για την ad-hoc μετάφραση/επικαιροποίηση του πρωτότυπου ΔΔΑ, ώστε οι παρεχόμενες πληροφορίες διαχείρισης των κινδύνων να είναι συνεκτικές με τα ευρήματα της ταξινόμησης

για να σας υποστηρίξουμε ουσιαστικά στην προσπάθεια εναρμόνισης σας με τις ισχύουσες απαιτήσεις συμμόρφωσης για τα ΔΔΑ.

Επίσης, αν έχετε αμφιβολίες για την ορθότητα των ταξινομήσεων σας στα τμήματα 2, 13, και 14, ή/και επιθυμείτε έλεγχο/επικαιροποίηση των ευρημάτων σας, μπορούμε να προβούμε σε σχετική μελέτη ταξινόμησης και επισήμανσης με σκοπό την εκπόνηση τεκμηριωμένων αναφορών.

Εξυπηρετούμε τις ανάγκες έκδοσης επικαιροποιμένων ΔΔΑ στους ακόλουθους τομείς της βιομηχανίας:

 • Αερολύματα & αέρια
 • Απορρυπαντικά, απολυμαντικά
 • Αρώματα (βιομηχανικά –τροφίμων)
 • Βιοκτόνα και φυτοφάρμακα
 • Επαγγελματικά προϊόντα επεξεργασίας επιφανειών για ξύλο, μέταλλο και αυτοκίνητο
 • Εργαστηριακά και ειδικά χημικά
 • Κόλλες, χρώματα & βερνίκια
 • Λιπαντικά
 • Λιπάσμα
 • Καλλυντικά (επικίνδυνα εμπορεύματα)*

* Ειδικότερα σε ότι αφορά τα καλλυντικά προϊόντα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα εμπορεύματα (π.χ. αρώματα, βερνίκια νυχιών, αλκοολούχες λοσιόν κ.α.), μπορούμε να εκδώσουμε (αντί ΔΔΑ) το κατάλληλο υποκατάστατο ‘‘Ομάδας Δελτίων Δεδομένων για καλλυντικά προϊόντα’’ (Group Data Sheets for cosmetic products) που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την διαχείριση των κινδύνων από τους εμπλεκόμενους στην εφοδιαστική αλυσίδα.

ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.