Συγγραφή/Μετάφραση

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ), περιλαμβάνουν εξ’ ορισμού τις πλέον σημαντικές πληροφορίες σε θέματα προφύλαξης της υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος που καλούνται να συμβουλευθούν στις καθημερινές τους δραστηριότητες με τα προϊόντα οι εργαζόμενοι και οι πελάτες της επιχείρησης καθώς και εμπλεκόμενοι τρίτοι (μεταφορείς, logistics κ.λ.π).

Προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφαλής διαχείριση των χημικών προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα, ο Κανονισμός REACH υπαγορεύει συγκεκριμένες απαιτήσεις για την ποιότητα καθώς και για το εύρος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στα ΔΔΑ.

Γι'αυτό και οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες όταν αποφασίζουν να παράγουν οι ίδιες τα ΔΔΑ των προϊόντων τους, είναι:

 • οι σημαντικοί ανθρώπινοι πόροι που πρέπει να διατεθούν με εξειδίκευση σε διάφορους τομείς της νομοθεσίας και των επιστημών, για να είναι εφικτός ο συσχετισμός πολυάριθμων διατάξεων που μπορεί να εφαρμόζονται για το προϊόν
 • η πληρότητα και ακρίβεια των διατυπώσεων όπως απορρέουν από την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του εκάστοτε κανονισμού για την αποτελεσματική επικοινωνία των κινδύνων που ενέχουν τα προϊόντα
 • το συνολικό κόστος που απαιτείται για την αγορά, συντήρηση και εκπαίδευση, κατάλληλου για την περίσταση λογισμικού προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη συνοχής στο κάθε τμήμα.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Συνεπώς, τα ΔΔΑ πρέπει να συντάσσονται από "αρμόδια πρόσωπα" που:

 • διαθέτουν κατάλληλη ακαδημαϊκή γνώση (χημικού ή συναφούς ειδικότητας),
 • λαμβάνουν κατάλληλη εκπαίδευση και συνεχή επιμόρφωση και
 • ενημερώνονται διαρκώς για τις αλλαγές στα σχετικά νομοθετήματα των αντίστοιχων τμημάτων του ΔΔΑ.

Επίσης, οι προμηθευτές οφείλουν (άρθρο 31 (9α) του κανονισμού REACH) να επικαιροποιούν το ΔΔΑ άμεσα μόλις υπάρξουν νέες πληροφορίες οι οποίες ενδέχεται να επηρεάζουν τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου, ή νέες πληροφορίες για την επικινδυνότητα.

Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Η πολύχρονη και σημαντική εμπειρία μας στον κλάδο των χημικών, μας καθιστά τον αξιόπιστο συνεργάτη σας όταν πρόκειται να αναβαθμίσετε την αξιοπιστία των πληροφοριών που διαθέτετε για τους χημικούς κινδύνους.

Στην 3S διαθέτουμε:

 • την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία του "αρμόδιου προσώπου" για να αναλάβουμε υπεύθυνα τη σύνταξη ποιοτικών ΔΔΑ για τα προϊόντα σας
 • εξειδικευμένο λογισμικό με ενσωματωμένους κανόνες που επικαιροποιείται σε κάθε αλλαγή της νομοθεσίας διασφαλίζοντας την πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών σε κάθε τμήμα του ΔΔΑ
 • βάσεις δεδομένων με περισσότερες από 8.000 επίσημες και ειδικές φράσεις για την ad-hoc μετάφραση/επικαιροποίηση του πρωτότυπου ΔΔΑ, ώστε να είναι συνεκτικό με τα ευρήματα της ταξινόμησης

για να σας βοηθήσουμε ουσιαστικά στην εναρμόνισή σας με όλες τις απαιτήσεις για τα ΔΔΑ.
Επίσης, αν έχετε αμφιβολίες για την ορθότητα των ταξινομήσεων σας στα τμήματα 2, 13, και 14, ή/και επιθυμείτε έλεγχο/επικαιροποίηση των ευρημάτων σας, μπορούμε να προβούμε σε σχετική μελέτη με σκοπό την τεκμηριωμένη επιβεβαίωση τους.

Εξυπηρετούμε πελάτες στους ακόλουθους τομείς της βιομηχανίας:

 • Αερολύματα & αέρια
 • Απορρυπαντικά, απολυμαντικά
 • Αρώματα (βιομηχανικά –τροφίμων)
 • Βιοκτόνα και φυτοφάρμακα
 • Επαγγελματικά προϊόντα επεξεργασίας επιφανειών για ξύλο, μέταλλο και αυτοκίνητο
 • Εργαστηριακά και ειδικά χημικά
 • Κόλλες, χρώματα & βερνίκια
 • Λιπαντικά
 • Λιπάσμα
 • Καλλυντικά (επικίνδυνα εμπορεύματα)*

* Ειδικότερα σε ότι αφορά τα καλλυντικά προϊόντα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα εμπορεύματα (π.χ. αρώματα, βερνίκια νυχιών, αλκοολούχες λοσιόν κ.α.), μπορούμε να εκδώσουμε (αντί ΔΔΑ) το κατάλληλο υποκατάστατο ‘‘Ομάδας Δελτίων Δεδομένων για καλλυντικά προϊόντα’’ (Group Data Sheets for cosmetic products) που περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την διαχείριση των κινδύνων από τους εμπλεκόμενους στην εφοδιαστική αλυσίδα.

ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2022 | 3s-chem.gr All rights reserved.