Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

Σεμινάριο Βασικής Εκπαίδευσης στη μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων Οδικώς (ADR2019) και δια Θαλάσσης (IMDG 39-18)

ΣΚΟΠΟΣ

Το μοναδικό αυτό σεμινάριο σχεδιάστηκε ειδικά για:

 1. να καλύψει την ύλη «Βασικής Εκπαίδευσης» (General Awareness Training), όπως αυτή ορίζεται στο κεφάλαιο 1.3 των Κανονισμών Οδικής (ADR 2019) & Θαλάσσιας (IMDG Code 39-18am.) μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΕΕ) σε συσκευασίες, που κάθε εμπλεκόμενος υποχρεούται να λάβει κατ’ ελάχιστο
 2. να διασφαλίσει ότι οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν την απαιτούμενη πρακτική γνώση που θα θέσουν άμεσα σε εφαρμογή για την αποφυγή παραβάσεων που επισύρουν πρόστιμα στον Αποστολέα, τον Μεταφορέα και τον Οδηγό, όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι της απόφασης Γ6/57084/1981 (ΦΕΚ 3135Β’/31.07.2018)
 3. να απαντήσει έγκυρα στα ερωτήματα που απασχολούν τους εκπαιδευόμενους με παραπομπή στις σχετικές διατάξεις των Κανονισμών (ADR/IMDG) και να υποδείξει καλές πρακτικές επίτευξης της συμμόρφωσης που ακολουθούν μεγάλες Εταιρίες (παραγωγής/διανομής χημικών & 3PLs)

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Απευθύνεται σε:

 1. Ανώτατα και ανώτερα στελέχη Εταιριών και Οργανισμών που συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη/υλοποίηση στρατηγικής, ή διαμορφώνουν/επιθεωρούν διαδικασίες σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας των ΕΕ,
 2. Υπεύθυνους εγκαταστάσεων αποθήκευσης επικίνδυνων εμπορευμάτων,
 3. Logistic Managers και Στελεχών που φέρουν την ευθύνη έκδοσης των εγγράφων μεταφοράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ADR/IMDG, καθώς και
 4. Στελέχη Διοίκησης Μεταφορικών Εταιριών που αναλαμβάνουν μεταφορές ΕΕ

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Προκειμένου οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν το σχετικό πιστοποιητικό εκπαίδευσης, θα πρέπει να συμμετάσχουν επιτυχώς στην γραπτή εξέταση διάρκειας περ. 1 ώρας που θα διεξαχθεί στο τέλος του σεμιναρίου.

 

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Το εκπαιδευτικό υλικό θα επιδοθεί στους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να καταχωρηθεί από τον εργοδότη και να επιδειχθεί μαζί με το πιστοποιητικό παρακολούθησης όταν ζητηθεί από την Αρμόδια Αρχή, όπως απαιτείται από τους κανονισμούς.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 1. Νομοθεσία, Εκπαίδευση & Ασφάλεια / Legal, Training & Security
 2. Εισαγωγή στα Επικίνδυνα Εμπορεύματα (ΕΕ)/ Introduction to dangerous goods
 3. Η κατανόηση των εννέα κλάσεων κινδύνου/ Understanding the nine hazard classes
 4. Ταξινόμηση και ταυτοποίηση των ΕΕ/ Classification and identification
 5. Κατανόηση του Πίνακα ΕΕ/Understanding the DGL
 6. Σήμανση και Επισήμανση Συσκευασιών/ Marking & Labelling of packages
 7. Σήμανση & Επισήμανση Μονάδων Μεταφοράς/ Marking & Labelling of CTU's
 8. Απαιτήσεις τεκμηρίωσης/ Documentation requirements
 9. Περιορισμένες και Εξαιρούμενες Ποσότητες/ Limited and excepted qties
 10. Συσκευασία και είδη Συσκευασιών/ Packaging and package types
 11. Σήμανση συσκευασίας με Κωδικό Πιστοποίησης /UN package testing & approval marking
 12. Απαιτήσεις Στοιβασίας/ Stowage requirements
 13. Απαιτήσεις Διαχωρισμού/ Segregation requirements
 14. Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης/ Emergency response
 15. Γραπτή εξέταση/Certification test

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Το σεμινάριο διεξάγεται διαδραστικά στον χώρο σας και εμπλουτίζεται με video και μελέτες περίπτωσης. Με την ολοκλήρωση κάθε θεματικής ενότητας αφιερώνεται ο απαραίτητος χρόνος για ερωταπαντήσεις και συζήτηση στα θέματα που αφορούν ιδιαίτερα τους ιδίους και τον οργανισμό στον οποίο εργάζονται.

Επίσης, προβλέπονται ασκήσεις μεμονωμένα αλλά και σε Ομάδες εργασίας ώστε οι εκπαιδευόμενοι να εμπεδώνουν τις διατάξεις και να τους προετοιμάζουν για να ανταπεξέλθουν επιτυχώς την γραπτή εξέταση.

ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.