Σύμβουλος Περιβάλλοντος

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων από δραστηριότητες που μπορεί να ενέχουν επιπτώσεις για (τον άνθρωπο και) το Περιβάλλον, αποτελεί κλειδί για την επιτυχία ενός οργανισμού.

Η αυστηρότητα με την οποία αντιμετωπίζει πλέον η Νομοθεσία τα θέματα της «Περιβαλλοντικής Ευθύνης», συνεπικουρούμενη από την πρόσφατη εναρμόνιση της Οδηγίας 2008/99/ΕΚ «Ποινική προστασία του Περιβάλλοντος», δεν επιτρέπουν εφησυχασμό στις δραστηριότητες που υποκρύπτουν κινδύνους, παρά μόνο την έγκαιρη λήψη κάθε πρακτικά εφικτού μέτρου για την αποφυγή ή/και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων.

Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Ο ρόλος του Συμβούλου (σε θέματα) Περιβάλλοντος που αναπτύξαμε, ενσωματώνει την απαιτούμενη πολύχρονη εμπειρία και εξειδίκευση που απαιτείται, προκειμένου να καθοδηγήσει τον οργανισμό στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών, ώστε να ανταπεξέλθει αποτελεσματικά τις σύγχρονες προκλήσεις για την Ασφάλεια.

 Ο ρόλος συνδυάζει μοναδικά, –ιδιαίτερα όταν συνεπικουρείται με αυτές του ΣΑΜΕΕ και του Τεχνικού Ασφαλείας- τις παρακάτω τρείς σε μια υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες:

  1. Του εσωτερικού επιθεωρητή περιβάλλοντος και
  2. Του εκπροσώπου (σε θέματα) περιβάλλοντος και του
  3. Μόνιμου συνεργάτη σε θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης

αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης έργου ώστε να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις στην επιχείρηση, σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των επικίνδυνων χημικών.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

1. Εσωτερικός επιθεωρητής περιβάλλοντος

Όλοι οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν κινδύνους. Για παράδειγμα:

  • κινδύνους για τη φήμη του οργανισμού, αν δεν αντιμετωπίζει σωστά τους πελάτες,
  • κινδύνους που σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που, εφόσον δεν λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα εξάλειψης/ελαχιστοποίησης των, μπορεί να εκθέσουν τον οργανισμό στην κοινή γνώμη,
  • κινδύνους από την μη τήρηση των συμφωνιών από προμηθευτές,
  • κινδύνους που σχετίζονται με δυσλειτουργίες της αγοράς,
  • χρηματοοικονομικούς κινδύνους και
  • κινδύνους που σχετίζονται με την διάρρηξη της ασφάλειας των λειτουργικών συστημάτων (ΙΤ)
  • για να αναφέρουμε ορισμένους βασικούς τομείς.

Ο εσωτερικός έλεγχος, ουσιαστικά ασχολείται με την αξιολόγηση της διαχείρισης των κινδύνων στους οποίους μπορεί να εκτεθεί ο οργανισμός.

Σκοπός του εσωτερικού επιθεωρητή περιβάλλοντος είναι να παρέχει τη βεβαιότητα στη διοίκηση ότι όλοι οι σημαντικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με δραστηριότητες που ενέχουν κινδύνους για το περιβάλλον διαχειρίζονται αποτελεσματικά.

Για να γίνει αυτό, ο εσωτερικός επιθεωρητής θα αξιολογήσει την ποιότητα των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης, σε όλα εκείνα τα τμήματα του οργανισμού που με τις πράξεις ή τις παραλήψεις τους δύνανται να επηρεάσουν την περιβαλλοντική πολιτική του.

Στη συνέχεια, θα υποβάλει έκθεση με τα ευρήματα της αξιολόγησης που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των πολιτικών διαχείρισης απευθείας στα ανώτατα στελέχη της διοίκησης.

ΕΡ: Γιατί είναι σημαντική αυτή η διαβεβαίωση για τον οργανισμό σας;

ΑΠ: Υποδεικνύοντας στην αναφορά του τους σημαντικότεροι κινδύνους που έχουν αξιολογηθεί και υπογραμμίζοντας τα σημεία εκείνα που χρίζουν βελτίωσης, ο εσωτερικός επιθεωρητής βοηθά τα ανώτατα διοικητικά στελέχη να αποδείξουν ότι διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον οργανισμό για λογαριασμό των μετόχων του.

Ο τρόπος διεξαγωγής της αξιολόγησης είναι εξίσου σημαντικός. Αντιλαμβανόμαστε το ρόλο μας ως φίλου του οργανισμού που όμως οφείλει να παραμένει επαρκώς αποστασιοποιημένος για να μπορεί να αμφισβητήσει τρέχουσες πρακτικές υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τις βέλτιστες, ώστε να αποτελέσει καταλύτη για βελτίωση, προκειμένου ο οργανισμός να επιτύχει συνολικά τους στρατηγικούς του στόχους.

Τέλος, το έργο μας περιλαμβάνει και την αξιολόγηση του τόνου και της κουλτούρας διαχείρισης του κινδύνου του οργανισμού.

 

2. Εκπρόσωπος (σε θέματα) Περιβάλλοντος

ΕΡ: Πως μπορεί να είναι χρήσιμος ένας τέτοιος ρόλος?

ΑΠ: Σύμφωνα με το άρθρο 10 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ του ΦΕΚ158Β’/2012:

1. Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επιθεωρήσεις σε κάθε δραστηριότητα που υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 3982/2011 στις εξής περιπτώσεις:

α) για να κρίνει αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1-5 του Ν. 3982/2011 και τη διαδικασία των προηγούμενων άρθρων.

β) δειγματοληπτικά βάσει ετήσιου προγράμματος που συντάσσει και

γ) μετά από έγγραφη επώνυμη καταγγελία εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται από μονομελή ή πολυμελή όργανα, μετά από ειδική έγγραφη εντολή της Αδειοδοτούσας Αρχής, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των Επιθεωρητών, του παρέχοντος την εντολή, η ημερομηνία του ελέγχου και η μονάδα που θα ελεγχθεί. Ειδικά για τις περιπτώσεις β) και γ) η Αδειοδοτούσα Αρχή μπορεί να προσφεύγει στους Επιθεωρητές του Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών ή στη συνδρομή και άλλων ελεγκτικών υπηρεσιών. Μετά τη διενέργεια των ελέγχων συντάσσονται σχετικές εκθέσεις για την διαπίστωση της τήρησης ή μη των όρων που έχουν τεθεί για τη λειτουργία.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν προβλήματα από την λειτουργία των μονάδων ή παρεκκλίσεις από τους όρους λειτουργίας τους, εφαρμόζονται κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατηγορία της μονάδας οι διατάξεις των άρθρων 22 και 29 του Ν. 3982/2011.

3. Στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.3982/2011 διενεργούνται επίσης και περιοδικές επιθεωρήσεις σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 27 παρ. 4 του ως άνω νόμου.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, είναι σκόπιμο και χρήσιμο ο οργανισμός να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τυχόν επιθεωρήσεις και ελέγχους, και να έχει εκπονήσει αποτελεσματικό σχέδιο διαχείρισης κρίσεων με σκοπό την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην φήμη του από τυχόν ατυχήματα.

Το σκοπό αυτό εξυπηρετεί ο Εκπρόσωπος Περιβάλλοντος που, γνωρίζοντας επαρκώς τα θέματα που σχετίζονται με το ευρύτερο περιβαλλοντικό πλαίσιο και κείμενη νομοθεσία, θα αναλάβει σε συνεννόηση με τη διοίκηση την διεκπεραίωση της επικοινωνίας με αρμόδιους φορείς και τρίτους εμπλεκόμενους αναδεικνύοντας την ετοιμότητα του οργανισμού να διαχειρίζεται αποτελεσματικά κρίσεις.

 

3. Μόνιμος συνεργάτης σας σε θέματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης

ΕΡ: Γιατί οι επιχειρήσεις χρειάζονται πλέον ένα μόνιμο συνεργάτη μελετητή?

ΑΠ: Διότι με τον τρόπο αυτό δύνανται να μειωθούν σημαντικά τα κοστολόγια εκπόνησης της Μελέτης αλλά και της εφεξής διαχείρισης της όλης διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Ένα σημαντικό ποσοστό του κοστολογίου εκπόνησης ΜΠΕ (ή άλλης Χημικοτεχνικής Μελέτης) από οιονδήποτε ΝΕΟ συνεργάτη-μελετητή, οφείλεται στην ανάλωση σημαντικού χρόνου που είναι προαπαιτούμενος για την επισταμένη μελέτη του ιστορικού του φακέλου αδειοδότησης και την τελική οργάνωση όλων των απαραίτητων και επικαιροποιημένων στοιχείων για την έναρξη εκπόνησης της νέας μελέτης που οφείλει να υποβάλλει η Εταιρία.

Ένα ακόμη κέντρο κόστους των μελετών, αποτελεί πλέον η ''Ηλεκτρονική διαχείριση διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης'' δεδομένου ότι όλες οι ΜΠΕ αναρτώνται πλέον στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υ.Π.ΕΝ. που δημιουργήθηκε σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Νόμου 4014/2011. Με βάση το άρθρο 16 του ιδίου Νόμου, αναμένεται σύντομα και η έκδοση προεδρικού διατάγματος για τη σύσταση και τήρηση του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που αναμένεται να ανεβάσει ψηλά τον πήχυ ποιότητας των εκπονούμενων μελετών.

Επίσης, οι σύμβουλοι περιβαλλοντικής αδειοδότησης δεν εξειδικευόμαστε όλοι στο ίδιο είδος έργων και δραστηριοτήτων και αυτό αποτελεί μια ακόμη παράμετρο ενίοτε σημαντικής διαφοροποίησης στο κόστος μελετών από σύμβουλο σε σύμβουλο, αφού για ορισμένους οι βασικές έννοιες είναι ήδη γνωστές και εμπεδωμένες, ενώ για άλλους όχι.

Στη 3S εξειδικευόμαστε σε μελέτες δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την παραγωγή και αποθήκευση επικίνδυνων προϊόντων (και αποβλήτων) και διαθέτουμε όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις για την υπαγωγή στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών ΜΠΕ, ώστε οι πελάτες και συνεργάτες μας να ωφελούνται τα μέγιστα από τον υψηλό βαθμό εξειδίκευσής μας σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής των επικίνδυνων χημικών.

ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.