Seveso ΙΙΙ

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

H Οδηγία SEVESO III (2012/18/EE - ΦΕΚ 354Β'/2016), εφαρμόζεται σε εκείνες τις εγκαταστάσεις που αποθηκεύουν ποσότητες επικίνδυνων ουσιών μεγαλύτερες από αυτές που αναφέρονται στο Παράρτημα I της Οδηγίας:

 • του Μέρους 1 (κατηγορίες επικίνδυνων ουσιών) ή
 • του Μέρους 2 (κατονομαζόμενες επικίνδυνες ουσίες)

Αυτές οι οριακές ποσότητες, καθορίζονται σε δύο επίπεδα που προσδιορίζονται ως ‘κατώτερης’ και ‘ανώτερης’ βαθμίδας.

Ανάλογα με τη βαθμίδα στην οποία υπάγεται η κάθε εγκατάσταση, η οδηγία Seveso III περιέχει ένα ευρύ φάσμα διατάξεων που σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις συνίστανται στη λήψη μέτρων όπως:

 • η εκπόνηση πολιτικής για την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων,
 • η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας,
 • η εκπόνηση (εσωτερικών) σχεδίων έκτακτης ανάγκης,
 • η δημοσίευση εκθέσεων ασφαλείας

και σκοπεύουν να ενισχύουν την κουλτούρα ασφάλειας σε εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας.

Επιπλέον, σε ότι αφορά την πολιτεία, περιέχει διατάξεις για:

 • την οργάνωση επιθεωρήσεων,
 • την ενημέρωση του κοινού,
 • τη δημόσια διαβούλευση και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων,
 • την πρόληψη των επιπτώσεων του ντόμινο και
 • τον προγραμματισμό της χρήσης γης

Συνολικά οι διατάξεις αυτές στοχεύουν:

 • στην πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων,
 • τον περιορισμό των συνεπειών αυτών των ατυχημάτων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και

στη διασφάλιση ότι ενδεχόμενα αντίκτυπα από μεγάλα ατυχήματα λαμβάνονται υπόψη στις πολιτικές χρήσης γης.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Μερικές από τις πλέον απαιτητικές εργασίες για τον φορέα εκμετάλλευσης (που αυξάνουν σημαντικά τη δυσκολία καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ουσιών υπό παρκολούθηση), είναι:

 1. Να προβαίνει με βάση την ταξινόμηση των επικινδύνων ουσιών (και μειγμάτων) στην ορθή κατάταξη τους ως προς το Παρ. Ι, (Μέρος 1 και Μέρος 2) του Κανονισμού
 2. Να δύναται να τεκμηριώνει την ορθή εφαρμογή του αθροιστικού κανόνα στις αρχές
 3. Να υλοποιήσει και να συντηρεί επικαιροποιημένο ένα αυτοματοποιημένο σύστημα αναφορών που να μπορεί να παρέχει on-line εκθέσεις και να καταγράφει την αύξηση ή μείωση των ποσότητων (+/- 10%) σε ώστε να προβαίνει έγκαιρα σε επικαιροποίηση/αναθεώρηση του φακέλου Κοινοποίησης/Μελέτης Ασφαλείας στην Αδειοδοτούσα Αρχή.

Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη ότι, ακόμα και όταν οι ποσότητες των επιμέρους επικίνδυνων ουσιών είναι μικρότερες από τις σχετικές οριακές τιμές που εφαρμόζονται για την κατώτερη βαθμίδα, αυτό, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η απαίτηση κοινοποίησης δεν υφίσταται. Ακόμα και στην περίπτωση αυτή, προκειμένου να εξακριβωθεί αν μια εγκατάσταση εμπίπτει τελικά στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας ή όχι, θα πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί ο αθροιστικός κανόνας.

Συνεπώς, ανάλογα με το αποτέλεσμα που εν προκειμένω θα προκύψει από την εφαρμογή του αθροιστικού κανόνα, η εγκατάσταση θα καταταγεί στην:

 • ανώτερη βαθμίδα, όταν αυτό ισούται ή υπερβαίνει την οριακή ποσότητα που αναφέρεται στη στήλη 3, και αντίστοιχα
 • στην κατώτερη βαθμίδα όταν ισοδυναμεί ή υπερβαίνει την οριακή ποσότητα της στήλης 2

Οι εγκαταστάσεις που υπερβαίνουν το όριο της ανώτερης βαθμίδας, υπόκεινται στην πρόσθετη απαίτηση σύνταξης και υποβολής Μελέτης Ασφαλείας.

Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Στην 3S, διαθέτουμε την εξειδικευμένη γνώση και αναπτύξαμε τα κατάλληλα εργαλεία που σε συνδυασμό με τις προτεινόμενες βέλτιστες πρακτικές θα σας βοηθήσουν να ελέγχετε τους κινδύνους και να τους διατηρείτε στο χαμηλότερο πρακτικά εφικτό επίπεδο, για πάντα!

Συνεπώς, μπορούμε να:

 • Σας παρέχουμε έτοιμο προς χρήση, ένα Σύστημα Αυτόματου Υπολογισμού του Αθροιστικού Κανόνα και Δημιουργίας Τεκμηριωμένων Αναφορών προς την Αδειοδοτούσα
 • Συντάξουμε υπεύθυνα τον πλήρη  Φάκελο Κοινοποίησης ή αντίστοιχα τη  Μελέτη Ασφαλείας, να τα υποβάλουμε στην Αρμόδια Αρχή και να επιμεληθούμε τις αναθεωρήσεις τους για λογαριασμό σας
 • Δομήσουμε το προσχέδιο μιας κατάλληλης  Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων (ΠΠΜΑ) για την επισκόπηση και έγκρισή σας
 • Καταρτίσουμε ένα κατάλληλο Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για έγκριση από τη Διοίκηση και την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία και να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό σας
 • Εκπονήσουμε την Αξιολόγηση Χημικών Κινδύνων και να τεκμηριώσουμε τη συστηματική μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε για τον προσδιορισμό και ανάλυση των κινδύνων
 • Σας καθοδηγήσουμε στον σχεδιασμό και αποτελεσματική εφαρμογή ενός κατάλληλου για τον Οργανισμό σας, Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας (ΣΔΑ) *

* Το ΣΔΑ είναι μια σειρά καθορισμένων διαδικασιών που εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον οργανισμό για να υποστηρίξουν την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης.

ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.