Ευρωπαϊκά Κέντρα Δηλητηριάσεων

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η αλλαγή της νομοθεσίας περί κοινοποίησης των επικίνδυνων προϊόντων στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Δηλητηριάσεων, γεννά μία πληθώρα νέων απαιτήσεων για παραγωγούς, εισαγωγείς και διανομείς που επιθυμούν να διαθέσουν στην Ευρωπαϊκή αγορά προϊόντα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα.

Πλέον, απαιτείται η δημιουργία ενός «προφίλ» πληροφοριών του κάθε προϊόντος, που αφορούν τη σύσταση, την τεκμηριωμένη ταξινόμηση του (κατά CLP), την επικινδυνότητα που ενέχει για τον άνθρωπο, κ.α., το οποίο υποβάλλεται στα θεσμικά όργανα της κάθε ευρωπαϊκής χώρας όπου θα διατίθεται το προϊόν, μέσω μίας ενιαίας -για τα Κράτη Μέλη- ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Βάσει του χρονοδιαγράμματος που προσδιορίζεται από το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP, η κοινοποίηση πρέπει υποβληθεί σύμφωνα με τις παρακάτω προθεσμίες:

 • από 1η Ιανουαρίου 2021 για προϊόντα που προορίζονται για καταναλωτές ή για επαγγελματική χρήση και που δεν έχουν ήδη κοινοποιηθεί σύμφωνα με την υπάρχουσα εθνική νομοθεσία
 • από 1η Ιανουαρίου 2024, για εκείνα τα προϊόντα που προορίζονται για βιομηχανική χρήση που δεν έχουν πρότερα κοινοποιηθεί στο πλαίσιο της υπάρχουσας εθνικής νομοθεσίας και 
 • από 1η Ιανουαρίου 2025, για τα ήδη κοινοποιημένα σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία προϊόντα για όλες τις παραπάνω χρήσεις

Εντός αυτών των προθεσμιών, θα πρέπει επίσης να δημιουργηθεί ένας Μοναδικός Κωδικός Ταυτοποίησης Τύπου (UFI), αντιπροσωπευτικός της σύστασης του κάθε προϊόντος, που θα πρέπει να αναφέρεται τόσο στην ετικέτα όσο και στο επικαιροποιημένο ΔΔΑ και θα υποβάλλεται με τις υπόλοιπες πληροφορίες.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η υποβολή μίας ορθής κοινοποίησης στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Δηλητηριάσεων που διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς, απαιτεί καλή οργάνωση των στοιχείων των προϊόντων που θα διευκολύνουν κατά το στάδιο της προετοιμασίας μία πολυεπίπεδη μελέτη τους. Συγκεκριμένα, η διαδικασία της κοινοποίησης προϋποθέτει:

 • Πλήρη κατανόηση της ορολογίας και των εννοιών που διέπουν τους κανόνες ταξινόμησης των επικίνδυνων προϊόντων καθώς και εξειδικευμένα λογισμικά (εργαλεία) που δύναται να διασφαλίζουν την τεκμηρίωση και να παρέχουν εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες που την στοιχειοθετούν
 • Τεχνογνωσία στην οργάνωση πλήθους δεδομένων με έμφαση στην αλάνθαστη διαχείριση και την ιχνηλασιμότητα όλων των πληροφοριών, σε κάθε στάδιο επεξεργασίας μέχρι την κοινοποίηση
 • Εκπαίδευση για την απόκτηση δεξιοτήτων στον χειρισμό του εξειδικευμένου λογισμικού (IUCLID) που απαιτείται για την προετοιμασία των δεδομένων και την επιτυχή κοινοποίηση
 • Ενδελεχή γνώση της νομοθεσίας για την προσαρμογή των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν τα διάφορα προϊόντα στη διαδικασία της κοινοποίησης
 • Συνεχή παρακολούθηση των αλλαγών που υφίστανται τα νομοθετικά κείμενα
 • Επίγνωση των διαφορετικών παραμέτρων που θα πρέπει να συνυπολογίζονται για τις κοινοποιήσεις στην αγορά του κάθε κράτους-μέλους

Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Η 3S μέσω της πολύχρονης εξειδίκευσης της στη διαχείριση των επικίνδυνων χημικών, μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις παραπάνω προκλήσεις, προσφέροντας:

 • Ολοκληρωμένες λύσεις για την πλήρη εναρμόνισή σας με τη νομοθεσία, που περιλαμβάνουν -μεταξύ άλλων- τη συγγραφή και επικαιροποίηση των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας που διασφαλίζουν στη συνέχεια την αποδοτική και απρόσκοπτη ροή των πληροφοριών
 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου στο εξειδικευμένο λογισμικό IUCLID Cloud που χρησιμοποιείται για την κοινοποίηση στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Δηλητηριάσεων και καθοδήγηση στις διαδικασίες που διασφαλίζουν την επιτυχή υποβολή της κοινοποίησης
 • Δημιουργία και συντήρηση εξατομικευμένων ιστοτόπων (extranets) όπου αναρτώνται τα παραδοτέα μας, αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής που διασφαλίζουν την ασφαλή και διαβαθμισμένη πρόσβαση όλων των μερών που έχουν εγκριθεί από την Διοίκηση του Οργανισμού σας
 • Συγκρότηση Χημικού Ευρετηρίου σε on-line βάση δεδομένων που διασφαλίζει μέσω εγκεκριμένων διαδικασιών την ιχνηλασιμότητα των σχετιζόμενων πληροφοριών με το κάθε προϊόν, οι οποίες εξάγονται και ενσωματώνονται εύκολα σε κάθε λογισμικό (CRM/ERP/WMS) που χρησιμοποιεί η επιχείρηση
 • Την εύκολη πρόσβασή σας σε αποτελεσματικές και υψηλής προστιθέμενης αξίας συμβουλευτικές υπηρεσίες καθ’ όλο τον κύκλο ζωής των επικίνδυνων προϊόντων.
ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.