Μελέτες Ταξινόμησης & Επισήμανσης

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο Κανονισμός CLP (GHS), αποσκοπεί στη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος, καθώς και της ελεύθερης κυκλοφορίας των χημικών προϊόντων (ουσιών, μειγμάτων και αντικειμένων).

Ο Κανονισμός, είναι νομικά δεσμευτικός για όλα τα Kράτη Mέλη και εφαρμόζεται σε όλους τους κλάδους της χημικής βιομηχανίας. Συνεπώς, οι παρασκευαστές, εισαγωγείς, ή μεταγενέστεροι χρήστες επικίνδυνων χημικών, οφείλουν να τα:

 • ταξινομούν,
 • επισημαίνουν και
 • συσκευάζουν

κατάλληλα και σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στον Κανονισμό, πριν τα διαθέσουν στην αγορά.

Επίσης, ο Κανονισμός απαιτεί στους εισαγωγείς να υποβάλλουν στο ευρετήριο ταξινόμησης και επισήμανσης του ECHA, τεκμηριωμένες πληροφορίες για τις ουσίες που περιέχονται στα χημικά προϊόντα που διαθέτουν στην αγορά της ΕΕ.

Τέλος, οι κατασκευαστές και εισαγωγείς χημικών προϊόντων υποχρεούνται (σύμφωνα με το άρθρο 45) να υποβάλλουν στο κέντρο δηλητηριάσεων του κράτους μέλους στο οποίο πωλείται το προϊόν, εναρμονισμένες πληροφορίες για την κατάλληλη αντιμετώπιση επείγουσας ανάγκης.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Απαιτείται εξειδικευμένη γνώση για την ορθή εφαρμογή των κριτηρίων ταξινόμησης, καθώς και του συσχετισμού της κάθε τάξης/κατηγορίας κινδύνου που προκύπτει από τη διαδικασία ταξινόμησης, με τα στοιχεία επισήμανσης, δηλ. των:

 • εικονογραμμάτων
 • προειδοποιητικών λέξεων
 • δηλώσεων επικινδυνότητας
 • δηλώσεων πρόληψης, απόκρισης, αποθήκευσης, απόρριψης και
 • συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται βάσει άλλης νομοθεσίας

Επιπλέον, όταν τα προϊόντα εμπίπτουν στον ορισμό των Επικίνδυνων Εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του Κανονισμού CLP και των κανόνων επισήμανσης/σήμανσης των πρότυπων Κανονισμών του ΟΗΕ.

Ο CLP αποτελεί επίσης τη βάση για τη δημιουργία ενός "Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας" και πολυάριθμων νομοθετικών διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων των χημικών προϊόντων, όπως για παράδειγμα:

 • την επικοινωνία κινδύνων μέσω της ετικέτας και των "Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας"
 • την "Ταξινόμηση σε Συμβατές Κατηγορίες Κινδύνου για την Ασφαλή Αποθήκευση"
 • την εκπόνηση της "Γραπτής Εκτίμησης Κινδύνου" κατά τη χρήση και αποθήκευση των επικίνδυνων χημικών
 • την ''Ταξινόμηση κατά Seveso III'' χημικών προϊόντων (ουσιών και μειγμάτων), σύμφωνα με τις κατηγορίες κινδύνου και τις ονομαζόμενες επικίνδυνες ουσίες που αναφέρονται στην Οδηγία
 • την "Ταξινόμηση Επικίνδυνων Αποβλήτων" σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ
 • τον σχεδιασμό για τη λήψη μέτρων "Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης"
 • τους "Ελέγχους Συμμόρφωσης" που διενεργούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών, για την επαλήθευση και επιβολή της συμμόρφωσης των υπόχρεων στους κανονισμούς REACH και CLP.

Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Οι πιστοποιημένες γνώσεις μας, τα εξειδικευμένα software που χρησιμοποιούμε και η μακρά εμπειρία μας στη διαχείριση χημικών, θα σας καθοδηγήσουν στον εντοπισμό των απαιτήσεων που εφαρμόζονται για τα προϊόντα σας αξιόπιστα και αποτελεσματικά.

Το παραδοτέο μας "Αναφορά Μελέτης Ταξινόμησης και Επισήμανσης Προϊόντος κατά CLP" περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία επικοινωνίας κινδύνου που θα πρέπει να εφαρμοστούν τόσο στο ΔΔΑ του προϊόντος (τμ. 2.1), όσο και στην ετικέτα (τμ. 2.2).

Επίσης, όταν υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ CLP και επισήμανσης/σήμανσης συσκευασιών των "Κανονισμών Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων", θα υποδείξουμε στο παραδοτέο μας τα εικονογράμματα CLP που δύνανται να παραλειφθούν όταν καλύπτονται από ισοδύναμη ετικέτα κινδύνου των πρότυπων Κανονισμών του ΟΗΕ.

ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.