Υπηρεσία ΣΑΜΕΕ

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα Επικίνδυνα Εμπορεύματα είναι χημικά προϊόντα (ουσίες/μείγματα) ή αντικείμενα, που η μεταφορά τους υπόκειται σε κανονισμούς, καθότι ενέχουν τον κίνδυνο να βλάψουν ανθρώπους, το περιβάλλον ή την περιουσία αν ο χειρισμός τους δεν γίνει σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμοστέα διάταξη.

Ανάλογα δε με το τρόπο μεταφοράς τους (Οδική/Σιδηροδρομική/Θαλάσσια/Εναέρια), εμπίπτουν στις ειδικότερες απαιτήσεις Εθνικών/Ευρωπαϊκών και Διεθνών κανονισμών δηλ. αντίστοιχα των:

 • European Agreement for the transport of Dangerous Goods by Road (ADR),
 • Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID)
 • International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)
 • International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations (IATA-DGR)

ή συνδυασμό αυτών όταν πρόκειται για πολυτροπική μεταφορά.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Οι κανονισμοί, αφενός επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (1-2 έτη) και αφετέρου, οι εφαρμοστέες διατάξεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο και το μέσο μεταφοράς.

Για τους λόγους αυτούς, είναι σημαντικό οι διάφοροι εμπλεκόμενοι ρόλοι π.χ. Αποστολέας/Συσκευαστής/Φορτωτής/Μεταφορέας, να ενημερώνονται έγκαιρα για τις επικείμενες αλλαγές και να γνωρίζουν τις διαφορές μεταξύ των Κανονισμών, ώστε να συμμορφώνονται ανάλογα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες απαιτήσεις.

Η ADR είναι συμφωνία μεταξύ κρατών, ως εκ τούτου δεν υπάρχει μια κεντρική αρμόδια αρχή για την επιβολή των μέτρων συμμόρφωσης. Το ρόλο αυτό αναλαμβάνουν οι αρμόδιες αρχές των συμβαλλομένων μερών που είναι υπεύθυνες για την οργάνωση/διεξαγωγή ελέγχων καθώς και ύπαρξης διαδικασιών για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη παρακολούθηση και τη διαχείριση περιπτώσεων παράβασης.
Η μη-συμμόρφωση με τις απαιτήσεις, μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή διοικητικών προστίμων κατά των παραβατών σύμφωνα με την εκάστοτε εθνική νομοθεσία.

Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ADR/RID

Προκειμένου να εναρμονιστούν με τις διατάξεις των ADR και RID, οι εταιρείες που εμπλέκονται με τη φόρτωση, εκφόρτωση ή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικώς και σιδηροδρομικώς, θα πρέπει να διορίζουν Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), εκτός και αν, η δραστηριότητα τους υπόκειται σε συγκεκριμένες εξαιρέσεις.

Ο ΣΑΜΕΕ είναι πρόσωπο, που έχει:

 • Παρακολουθήσει επιτυχώς το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης και
 • Εξετασθεί επιτυχώς (διαθέτει την επίσημη πιστοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και
 • Διοριστεί εγγράφως από τον υπεύθυνο της επιχείρησης

Με την κοινοποίηση του διορισμού του προς τις αρμόδιες αρχές, αναλαμβάνει συγκεκριμένα καθήκοντα για την υποστήριξη συμμόρφωσης της επιχείρισης με τους κανονισμούς, που -μεταξύ άλλων- περιλαμβάνουν:

 • Παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις που ορίζουν τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων,
 • Παροχής συμβουλών προς τη διοίκηση της επιχείρησης για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων,
 • Προετοιμασία ετήσιας αναφοράς προς τη διοίκηση της επιχείρησής του ή της τοπικής δημόσιας αρχής (ότι εφαρμόζεται), σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ IMDG

Αντίστοιχα με τους ADR/RID, ο κώδικας IMDG απαιτεί σε όλους όσους εμπλέκονται στη διεξαγωγή μιας θαλάσσιας μεταφοράς που περιλαμβάνει Επικίνδυνα Εμπορεύματα (ΕΕ), δηλ. όποιους:

 • ταξινομούν και προσδιορίζουν τις κατάλληλες ονομασίες αποστολής,
 • συσκευάζουν/σημαίνουν/επισημαίνουν ΕΕ, 
 • φορτώνουν/εκφορτώνουν μονάδες μεταφοράς ΕΕ,
 • εκδίδουν έγγραφα μεταφοράς ΕΕ,
 • προσφέρουν/δέχονται/χειρίζονται ΕΕ για μεταφορά,
 • προετοιμάζουν σχεδία φόρτωσης/στοιβασίας ΕΕ,
 • φορτώνουν/εκφορτώνουν προς/από πλοία ΕΕ,
 • επιβάλουν μέτρα συμμόρφωσης ή ελέγχουν τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς, ή
 • εμπλέκονται με κάθε άλλο τρόπο στη μεταφορά ΕΕ όπως καθορίζεται από την αρμόδια αρχή

να λαμβάνουν την κατά περίπτωση ακόλουθη εκπαίδευση:

 • Γενικής εκπαίδευση ευαισθητοποίησης/εξοικείωσης, προκειμένου να ενημερωθούν για τις γενικές διατάξεις που εφαρμόζονται στη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
 • Ειδική εκπαίδευση ανά ρόλο που αφορά στις συγκεκριμένες διατάξεις του Κώδικα που εφαρμόζονται στο αντικείμενο εργασιών που εκτελεί το συγκεκριμένο πρόσωπο
 • Εκπαίδευση ασφαλείας, ανάλογη με τον κίνδυνο έκθεσης σε περίπτωση διαρροής και με το αντικείμενο εργασιών του εργαζομένου

Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ IATA-DGR

Παρόμοιες απαιτήσεις όσον αφορά την πιστοποιημένη εκπαίδευση έχει και ο κανονισμός της IATA, που κατατάσσει σε κατηγορίες τους εμπλεκόμενους ανάλογα με τον ρόλο τους στην εφοδιαστική αλυσίδα σε:

 • Αποστολείς και συσκευαστές
 • Διαμεταφορείς
 • Αερομεταφορείς και φορείς επίγειας εξυπηρέτησης
 • Προσωπικό Ασφαλείας

Μάλιστα, ο Κανονισμός προδιαγράφει επακριβώς και τις δεξότητες που πρέπει να έχει αποκτησει ο εκπαιδευτής προκειμένου να είναι σε θέση να εισηγείται τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα:

1.5.6.1 Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την αρμόδια εθνική αρχή, οι εκπαιδευτές αρχικών και επαναλαμβανόμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης επικίνδυνων εμπορευμάτων πρέπει να έχουν επαρκείς εκπαιδευτικές δεξιότητες και να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης επικίνδυνων εμπορευμάτων στην αντίστοιχη κατηγορία ή κατηγορία 6 του Πίνακα 1.5.Α ή άλλου εκπαιδευτικού προγράμματος που καλύπτει επιπλέον όλες τις πτυχές του Πίνακα 1.5.Α, πριν από την παράδοση ενός τέτοιου προγράμματος εκπαίδευσης επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Τέλος, ορίζει τις ευθύνες του αποστολέα ως εξής:

 • Ο αποστολέας πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανονισμούς όταν προσφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα σε εταιρείες μέλη της IATA
 • Επιπλέον, ο αποστολέας πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς που καθορίζονται από τα κράτη προέλευσης, διέλευσης και προορισμού
 • Αποτελεί ευθύνη του αποστολέα να διασφαλίζει ότι πληρούνται όλες οι ισχύουσες απαιτήσεις στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών.

Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Στην 3S, διαθέτουμε τις πιστοποιήσεις επάρκειας από τους αρμόδιους φορείς για όλους τους τρόπους μεταφοράς και όλες τις κλάσεις (πλην ραδιενεργών). Επίσης, ως επίσημοι αντιπρόσωποι για την Ελλάδα του λογισμικού DGOffice, μπορούμε να σας το παρέχουμε έτοιμο προς χρήση διευκολύνοντας σας στην άμεση υιοθέτηση (error-free) διαδικασιών σε όλα τα στάδια προετοιμασίας των επικίνδυνων εμπορευμάτων για μεταφορά. 

Όταν σε αυτά τα δυο πλεονεκτήματα που καθορίζουν την επιτυχία στις συνεργασίες μας, προστεθούν και τα 30+ χρόνια διεθνούς εμπειρίας και εξειδίκευσης μας στην ασφαλή διαχείριση των επικίνδυνων χημικών, τότε Εσείς...μπορείτε να είστε σίγουροι ότι οι υπηρεσίες ΣΑΜΕΕ που παρέχουμε διακρίνονται από αξιοπιστία και πληρότητα!

 

Οι βασικές παροχές που περιλαμβάνονται στα συμβόλαια υποστήριξης των πελατών μας, είναι:

Τηλεφωνική επικοινωνία αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών είκοσι τέσσερις ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα,

Παροχή σύγχρονων συστημάτων συνεργασίας σε ασφαλή ιστότοπο (extranet) που δημιουργούμε/συντηρούμε για λογαριασμό σας με όλα τα εργαλεία που θα χρειαστείτε, για να πετύχουμε ταχύτατα μαζί τη συμμόρφωση με τις διατάξεις που σας αφορούν,

Επισκέψεις στις εγκαταστάσεις σας και προγραμματισμένες συσκέψεις μέσω web όσο συχνά χρειαστεί, έως ότου ενσωματωθούν πλήρως στην καθημερινότητα σας οι βέλτιστες πρακτικές και συμφωνημένες διαδικασίες.

 

Επίσης, περιλαμβάνονται (δίχως πρόσθετες χρεώσεις):

 απεριόριστες τηλεφωνικές συμβουλές για κάθε στάδιο του κύκλου ζωής των επικίνδυνων προϊόντων,

 απεριόριστη υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτυκών συσκέψεων,

 ενημερώσεις για τις επικείμενες νομοθετικές αλλαγές,

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών και εκπόνηση/υλοποίηση (δια βίου) προγράμματος εκπαιδεύσεων στελεχών και εργαζομένων μέσω LMS

 σύνταξη σχεδίου ασφάλειας όπου απαιτείται και

 προετοιμασία των ετήσιων εκθέσεων, με ενσωματωμένη τη σχετική τεκμηρίωση πεπραγμένων

ΣΗΜ: Από τις 11/03/2024 τίθεται σε λειτουργία το Πληροφοριακό Σύστημα ΣΑΜΕΕ για οδικές μεταφορές ADR, με σκοπό την διαχείριση των βασικών πληροφοριών (από πλευράς του Υπουργείου Μεταφορών), όσον αφορά την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ του ΣΑΜΕΕ και της Εταιρίας εργοδότη. Στην 3S, είμαστε έτοιμοι να τιμήσουμε τη συνεργασία μας, θέτοντας στη διάθεσή σας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ΣΑΜΕΕ που διαφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Κανονισμών.

 

ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.