Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

 ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις που εκδίδονται από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές, αποτελούν την βασική προϋπόθεση για την άσκηση νόμιμης δραστηριότητας και έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν ότι η ποσότητα/ποιότητα των ρύπων που εκλύονται στο περιβάλλον από μια παραγωγική διαδικασία ή εγκατάσταση, είναι σύννομη με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία.

Για τη νόμιμη λειτουργία κάθε νέου έργου/δραστηριότητας ή επέκταση υφιστάμενου, προαπαιτείται ενδελεχής εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διενεργείται σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αποτελούν μια εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη επιστημονική έκθεση με αυστηρά καθορισμένη δομή και περιεχόμενο.

Σκοπός της μελέτης είναι ο εντοπισμός, αξιολόγηση και αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα προκύψουν από την υλοποίηση του έργου.

Για την επίτευξη του σκοπού, αναλύονται διεξοδικά:

  • η περιγραφή και σκοπιμότητα του έργου
  • το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο
  • η υφιστάμενη κατάσταση του περιβάλλοντος, καθώς και
  • οι εναλλακτικές λύσεις, προτάσεις ή περιορισμοί, βάσει των οποίων το έργο πρέπει να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει.

Ενίοτε και ανάλογα με το προτεινόμενο έργο/δραστηριότητα, η όλη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης περιλαμβάνει δύο στάδια. Κατά το πρώτο, συντάσσεται και υποβάλλεται στις αδειοδοτούσες αρχές μια Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) που περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες ώστε να διενεργηθεί μια Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ).

Υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται βασικές διατάξεις της ισχύουσας πολεοδομικής/περιβαλλοντικής νομοθεσίας αναφορικά με την χωροθέτηση, εγκατάσταση και λειτουργία του προτεινόμενου έργου ή δραστηριότητας, η αρμόδια για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων αρχή, προβαίνει σε έκδοση αρχικής γνωμοδότησης με βάση την οποία εγκρίνεται (ή όχι) η μετάβαση στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, δηλ. αυτό της εκπόνησης και υποβολής της σχετικής ΜΠΕ.

Ανάλογα με τα τελικά ευρήματα και εφόσον γνωμοδοτήσουν θετικά όλες οι συναρμόδιες αρχές, η αδειοδοτούσα αρχή προβαίνει στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) όπου αναφέρονται αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία του προτεινόμενου έργου/δραστηριότητας.

Οι ΕΠΟ έχουν περιορισμένη χρονική ισχύ (συνήθως 5 έως 10 χρόνια) και απαιτείται ανανέωσή τους τόσο κατά τη λήξη όσο και σε περιπτώσεις τροποποίησης, επέκτασης, βελτίωσης του έργου/δραστηριότητας.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Κατά την υποβολή φακέλου αδειοδότησης (ανεξαρτήτως κατηγορίας), οι οργανισμοί θα πρέπει να παράσχουν την απαραίτητη τεκμηρίωση, ότι δηλαδή έχουν ληφθεί όλα τα πρακτικά εφαρμόσιμα μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων ρύπανσης του περιβάλλοντος. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και εμπεριστατωμένη μελέτη των στοιχείων, μπορεί να καταστεί ένα περίπλοκο έργο καθώς συνήθως απαιτεί ένα μείγμα νομικών, επιστημονικών, τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Ειδικά όταν πρόκειται για έργα που σχετίζονται με παραγωγή και αποθήκευση επικίνδυνων χημικών, η συνεργασία σας με εξειδικευμένους στο αντικείμενο συμβούλους, μπορεί να σας γλυτώσει από χαμένο χρόνο και χρήματα.

Στην 3S, διαθέτουμε εις βάθος κατανόηση των νομοθετικών απαιτήσεων που ισχύουν καθ’ όλο τον κύκλο ζωής των επικίνδυνων χημικών, προκειμένου να βοηθήσουμε ουσιαστικά τις επιχειρήσεις να ξεπεράσουν εύκολα την πολυπλοκότητα της νομοθεσίας και να στοχεύσουν έγκυρα και έγκαιρα στο ζητούμενο.

Τα στελέχη μας, διαθέτουν το κατάλληλο επιστημονικό υπόβαθρο και τα απαραίτητα μελετητικά πτυχία από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. (κατηγοριών 17 & 27) για να χειριστούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα κάθε στάδιο της διαδικασίας και να σας οδηγήσουν επιτυχώς στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου σας.

Οι λύσεις που προσφέρουμε, συμπεριλαμβάνουν:

  • Προμελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Κατ. Α1 και Α2)
  • Ανανέωση ισχύος/τροποποίηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
  • Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις και εκθέσεις συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία

Μην διστάσετε να βασιστείτε σ’ εμάς! Η έμπειρη επιστημονική μας ομάδα αλληλοσυμπληρούμενων περιβαλλοντικών ειδικοτήτων (χημικοί, γεωλόγοι, μηχανικοί) δεσμεύεται να αφοσιωθεί στην:

''Αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συμφερόντων σας, με ακεραιότητα και επαγγελματισμό''

ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.