Σύστημα Αποθήκευσης Χημικών

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Η αποθήκευση χημικών που ενέχουν διαφορετικά είδη κινδύνων στον ίδιο χώρο, είναι μια υψηλού κινδύνου δραστηριότητα που απαιτεί την αντίστοιχη προσοχή εκ μέρους της διοίκησης του οργανισμού.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Οι επικίνδυνες χημικές ουσίες πρέπει να αποθηκεύονται υπό συνθήκες που να λαμβάνουν υπόψη αφενός μεν τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες και τα εγγενή επικίνδυνα χαρακτηριστικά τους αφετέρου δε γενικά αποδεκτά και καθιερωμένα κριτήρια χωροθέτησης.

Επίσης, σύμφωνα με το νόμο υπ’ αριθ. 3850 (Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων - ΦΕΚ 84Α/2010), κάθε εργοδότης οφείλει να διαθέτει γραπτή εκτίμηση κινδύνου με βάση την οποία εκπονούνται γραπτές διαδικασίες εφαρμογής προληπτικών και προστατευτικών μέτρων που αφορούν στον ασφαλή χειρισμό, αποθήκευση και μεταφορά επικίνδυνων χημικών εντός του χώρου εργασίας.

Η ΛΥΣΗ ΜΑΣ

Η 3S εξειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών εκτίμησης κινδύνου από χημικούς παράγοντες και στην παροχή των παρακάτω συναφών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, διευκολύνοντας έτσι τη διοίκηση να λάβει έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα που διασφαλίζουν τον συνεχή έλεγχο και ελαχιστοποίηση των κινδύνων, μέσω:

  • παροχής οδηγιών για τις εργασίες σχεδιασμού και κατασκευής των χώρων αποθήκευσης σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα
  • διαχωρισμού και αναδιοργάνωσης των επικίνδυνων χημικών ουσιών και μειγμάτων σε συμβατές χημικές ομάδες
  • προσδιορισμού των χημικά συμβατών συστημάτων πυρόσβεσης
  • διεξαγωγής σεμιναρίων για το προσωπικό που εστιάζουν στην ευαισθητοποίηση και κατανόηση των κινδύνων που συνδέονται με το χειρισμό και αποθήκευση
  • προώθησης του ενδιαφέροντός σας για προσωρινή ή μόνιμη μετεγκατάσταση των επικίνδυνων χημικών, σε κατάλληλα διαμορφωμένους και αδειοδοτημένους χώρους αποθήκευσης 3PL
  • παροχής συνεχούς υποστήριξης και συντήρησης του συστήματος από δραστηριότητες εργασίας ή αλλαγών που δύνανται να επηρεάσουν τις ασφαλείς συνθήκες λειτουργίας
ΑΙτηση ΕνδιαφΕροντος
CAPTCHA code
Ευχαριστούμε που επικοινωνήσατε μαζί μας!
Σύντομα κάποιος εκπρόσωπός μας θα επικοινωνήσει μαζί σας στο E-mail σας!
Copyright © 2024 | 3s-chem.gr All rights reserved.